عاشق موسیقی مخصوصا کالیمبا

به روح آدم جلا میده ، آرامش مطلق